Garantie

Garantie

Geachte klant, bedankt dat u voor een product van Selle Italia heeft gekozen. Selle Italia geeft vierentwintig (24) maanden garantie op defecten in materialen en/of afwerking van haar producten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van verbruiks- of verslijtbare onderdelen: de door de officiële verkoper afgegeven kassabon geldt als bewijs. Binnen deze periode kan het defecte product door Selle Italia gerepareerd of vervangen worden, mits het defect niet te wijten is aan nalatigheid, verkeerd gebruik of verkeerde montage. Selle Italia verklaart dat het op de markt gebrachte product gecontroleerd en getest is en geen esthetische onvolkomenheden op het oppervlak, in de afwerking en/of het totale uiterlijk vertoont die duidelijk zichtbaar waren of die pas zichtbaar waren op het moment van aankoop, of die veroorzaakt zijn door schade tijdens verzending of transport. De aanwezigheid van eventuele kleine onvolkomenheden moet als een normale eigenschap van het product worden beschouwd, omdat dit op ambachtelijke wijze is gemaakt. Worden de hieronder vermelde aanwijzingen niet in acht genomen, dan vervalt de garantie: in dat geval acht Selle Italia zich gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor letsel bij personen of schade aan voorwerpen die zich kan voordoen. De garantie wordt uitsluitend aan de oorspronkelijke koper verleend en geldt niet voor derden. De onderhavige garantie doet geen afbreuk aan eventuele rechten die verleend worden op basis van nationale wetgeving inzake verbruiksgoederen, waar de klant altijd aanspraak op kan maken.

Installatie

De zadelpen kan de structurele weerstand van het zadel beïnvloeden. Het gebruik van zadelpennen die niet geschikt zijn kan problemen met het zadel veroorzaken en kan ongelukken met personen en voorwerpen veroorzaken. Daarom is het product getest volgens de normen binnen de sector. Wij verzoeken u om te controleren of uw zadelpen overeenstemt met de aanwijzingen in figuur 2. De zadelpen moet worden gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Het is belangrijk dat het aangegeven aanhaalkoppel wordt opgevolgd: als de vermelde waarden worden overschreden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid en de betrouwbaarheid van het zadel.

LET OP

Houd u aan het aanhaalkoppel van de fabrikant van de zadelpen. Dit mag in geen geval hoger zijn dan 8 Nm bij koolstof rails en 15 Nm bij metalen rails. Bij een correcte bevestiging van het zadel is er geen enkele beweging van het zadel mogelijk. Controleer regelmatig of het afstelmechanisme van het zadel goed aangedraaid blijft.

Het bevestigingssysteem van de zadelpen mag geen scherpe randen hebben omdat de levensduur van het product hierdoor verminderd kan worden of dit tot voortijdige breuk van het zadel kan leiden (fig. 3). Voordat u het zadel monteert dient u te controleren of de bevestigingsplaatsen op de zadelpen overeenstemmen met de afmetingen en de vorm van de rail zoals afgebeeld in (fig. 4). De horizontale afstelling van het zadel moet binnen de toegestane grenzen blijven die op de rail zijn aangegeven (fig. 5). Als het zadel buiten deze grenzen naar achteren of naar voren wordt verplaatst, leidt dit tot breuk.

LET OP

Bij intensief gebruik kan de plaatsing van het zadel de prestaties en de mechanische instelling van de traphouding aanzienlijk veranderen. Een verkeerde plaatsing van het zadel kan klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, skelet en pezen) veroorzaken. De instelling van de juiste zadelstand moet met zorg en aandacht worden gedaan: wend u bij problemen tot uw erkende vakhandelaar of tot gespecialiseerd personeel.

LET OP

Onze producten zijn getest en gegarandeerd tot een maximale belasting van 120 kg. Bij bepaalde “performance producten” is deze grens 90 kg, zoals uitdrukkelijk vermeld staat op de bijgesloten specifieke coupon. Raadpleeg bij twijfel de website www.selleitalia.com

 

Onderhoud

Selle Italia garandeert de levensduur van het product uitsluitend als het op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden. De langere of kortere levensduur van het product is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de weersomstandigheden, de toestand van het wegdek, het lichaamsgewicht en het fietsgedrag. Door vallen, stoten, botsingen en langdurig intensief gebruik kan het product beschadigd raken. Controleer of er geen vervormingen, barsten, tekenen van slijtage of breuk in de structurele onderdelen zijn: als dit wel het geval is, moet het product onmiddellijk vervangen worden. Om veiligheidsredenen adviseert Selle Italia het product na 10 jaar te vervangen en telkens als u vermoedt of als duidelijk blijkt dat de structuur achteruitgegaan is.

Om het zadel van vuil en zweet te ontdoen adviseren wij om een zachte doek, bevochtigd met water en een beetje neutrale zeep te gebruiken. Het zadel mag niet gewassen worden met directe waterstralen. Laat het zadel aan de lucht drogen en uit de buurt van rechtstreekse zonnestralen. Voor de reiniging van het zadel mogen geen ontvetters, gasolie, benzine, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen worden gebruikt. Het gebruik van producten zoals olie en crème kan het zadeldek aantasten of vroegtijdige slijtage veroorzaken. Directe en langdurige blootstelling aan UV-stralen veroorzaakt vroegtijdige veroudering van het product. Beperkte verkleuring van het zadeldek door de tijd heen of een lichte verbleking van bepaalde logo’s/opdrukken moeten als natuurlijke processen worden beschouwd, die niet onder de garantie vallen. Soms kan het product geluid maken door een verkeerde montage, door vuil dat zich ophoopt in het gebied tussen het zadel en de zadelpen. Controleer in dat geval of het zadel op de juiste manier geïnstalleerd is, of er geen vuil aanwezig is en of het geluid aanhoudt na het aanbrengen van een beetje siliconensmeermiddel op de bevestigingsplaatsen van rail-zitting en rail-zadelpen. Wij wijzen u erop dat eventuele geluiden van het zadel in geen geval worden gedekt door de garantie.

 

JOIN
OUR NEWSLETTER

*Verplichte velden